www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > XIV sjednica UO AQBiH >
XIV sjednica Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini

Z A P I S N I K
sa XIV sjednice Upravnog odbora Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini održane
24.06.2009. godine /srijeda/ u 13,00 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici

Prisutni:

 1. Članovi UO: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Venan Hadžiselimović, Fahrudin Kulenović, Ismet Pašalić, prof.dr. Safet Brdarević, mr. Mile Milekić, Goran Tešanović
 2. Ostali pozvani: mr. Samir Lemeš

Odsutni:

 1. Ostali pozvani: mr. Mara Bokić, Midhat Čehajić, Džemal Aganović, Rafo Beno, Nađa Čomić-Arnautović, Ljiljana Husaković

Opravdali odsustvo:

 1. Članovi UO: mr. Mićo Jančev, mr. Milenko Raguž

Sjednicom je predsjedavala predsjednica AQBiH prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović.

Za sjednicu je predložen sljedeći
D N E V N I   R E D

 1. Konstituiranje Upravnog odbora Asocijacije izabranog na 5. Skupštini AQBiH
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Asocijacije
 3. Realizacija Okvirnog programa rada Asocijacije
 4. Aktivnosti na organizaciji 4. konferencije kvaliteta u BiH povodom obilježavanja sedmice kvaliteta
  1. Formiranje organizacionog odbora Konferencije
  2. Utvrđivanje mjesta i vremena održavanja Konferencije
  3. Definisanje glavne teme Konferencije
 5. Članstvo u Asocijaciji - mogućnosti povećanja broja individualnih i kolektivnih članova
 6. Donošenje odluke o visini članarine
 7. Mogućnost zapošljavanja tehničkog sekretara Asocijacije na 1/2 radnog vremena
 8. Prezentacija rezultata ankete provedene tokom konferencije "Kvalitet 2009" u Neumu, od 4. do 6. juna 2009
 9. Razmjena informacija  

Ad.1
Utvrđeno je da prema članu 33 Statuta Asocijacije, Upravni odbor može donositi punovažne odluke, jer Sjednici prisustvuje 7 od 9 članova.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa XIII sjednice UO.

Ad.2
Predsjednica Asocijacije je prisutne upoznala sa Prijedlogom poslovnika o radu Upravnog odbora, koji su pripremili predsjednica i sekretar Asocijacije, a koji je dostavljen sa pozivom na XIV sjednicu.
U diskusiji je zaključeno da se Poslovnik može usvojiti, uz izmjenu teksta člana 16, koji se odnosi na pripremu materijala za sjednicu.
Predloženi Poslovnik, sa navedenom izmjenom, usvojen je jednoglasno.

Ad.3
Okvirni plan rada Asocijacije, koji je pripremio prof.dr. Safet Brdarević, usvojen je na V (izbornoj) Skupštini Asocijacije. Na Skupštini je zaključeno da novi sastav Upravnog odbora treba da donese detaljniji plan rada, pa je tim povodom otvorena diskusija o planu rada Asocijacije za 2009. godinu.
V. Hadžiselimović je predložio da se plan dopuni izradom plana detaljnijih aktivnosti i smjernica za rad Kluba biznis lidera.
G. Tešanović je predložio da se plan dopuni aktivnostima povezivanja i jačanja saradnje sa regionalnim organizacijama, kao što su Asocijacije za kvalitet Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, i dr. Kako Institut za standarde BiH već ima uspostavljenu saradnju na regionalnom nivou, prihvatio je da na sebe preuzme taj dio aktivnosti Asocijacije.
G. Tešanović je prisutne upoznao sa informacijom o registru certificiranih organizacija u BiH koji je, prema zahtjevu organizacije ISO, uradio Institut za standarde BiH. Institut je spreman da se podaci iz registra objavljuju i na web stranici Asocijacije.
Prof.dr.S. Brdarević je upoznao prisutne sa aktivnostima vezanim za EOQ, te da su mr. M. Jančev i mr. M. Begić pokrenuli proceduru za imenovanje nacionalnih predstavnika za "EOQ Personnel Registration Unit (EOQ-PRU)". Na taj način bi se otvorila mogućnost za Asocijaciju da pruža usluge edukacije edukatora u oblasti kvaliteta, kao i da izdaje relevantne certifikate.
Prof.dr. N. Zaimović-Uzunović je prihvatila obavezu da za sljedeću sjednicu Upravnog odbora pripremi materijal za realizaciju ove aktivnosti.
G. Tešanović je predložio da se ove aktivnosti radi ozbiljnijeg pristupa realizuju u vidu projekta.
Predložene dopune plana rada su jednoglasno usvojene.

Ad.4
Predsjednica Asocijacije i mr. M. Jančev su pripremili tekst odluke o organizovanju 4. konferencije kvaliteta u BiH povodom obilježavanja sedmice kvaliteta.
G. Tešanović je predložio da suorganizator konferencije bude Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, jer je na prethodnoj konferenciji zaključeno da se državna tijela moraju više uključiti u oblast kvaliteta.
Prof.dr. N. Zaimović-Uzunović je obavijestila prisutne da je 31.3.2009. upućena molba za pokroviteljstvo ovom ministarstvu. Upravni odbor će uputiti dopis Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Vanjskotrgovinskoj komori da zvanično imenuju članove organizacionog odbora, a u tekstu odluke su imena osoba koje su te institucije predložile u usmenim razgovorima sa predstavnicima tih institucija.
G. Tešanović je predložio da se uputi dopis Predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, da Vijeće bude pokrovitelj konferencije, te da delegiraju ministarstva koja bi se uključila u rad konferencije.
V. Hadžiselimović je predložio da se u organizaciju uključi neki predstavnik grada domaćina, kao što je to bio slučaj sa prethodnim konferencijama. Prijedlog je da to bude gradonačelnik Sarajeva.
Prof.dr.S. Brdarević je odbio prijedlog da on bude predsjednik organizacionog odbora konferencije, jer u istom vremenu ima već ranije zakazane aktivnosti organizacije okruglog stola "Mjerenje efekata uvođenja sistema kvaliteta u BiH", ali je prihvatio da bude član organizacionog odbora.
I. Pašalić je predložio da predsjednica organizacionog odbora bude predsjednica Asocijacije. Također je predložio da treba posebno insistirati na uključenju institucija na nivou države i grada Sarajeva u organizaciju konferencije.
F. Kulenović ne misli da je prihvatljiv prijedlog da se kotizacija ne naplaćuje. Predložio je da kotizacija za članove Asocijacije bude 50 KM, a za ostale 100 KM.
V. Hadžiselimović je predložio da se u pozivu na konferenciju da obrazloženje kriterija za dodjelu državne nagrade za kvalitet, kako bi se animirali potencijalni učesnici konferencije.
S. Brdarević je izrazio sumnju da tema konferencije odbija od naplaćivanja kotizacije i predložio je da se upute i dopisi potencijalnim sponzorima.
Na kraju je zaključeno sljedeće:

 1. Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini će povodom obilježavanja sedmice kvaliteta organizovati 4. konferenciju kvaliteta u BiH.
 2. Konferencija će se održati u Sarajevu, 12. novembra 2009. godine.
 3. Tema Konferencije je "Državna nagrada kvaliteta Bosne i Hercegovine"
 4. Za organizaciju Konferencije zadužuje se Organizacioni odbor u sljedećem sastavu:
  1. Nermina Zaimović-Uzunović (Univerzitet u Zenici, Zenica), predsjednik
  2. Mićo Jančev (Smile IT solutions KEG, Beč), zamjenik predsjednika
  3. Safet Brdarević (Univerzitet u Zenici, Zenica), član
  4. Milenko Raguž (Proteko, Mostar), član
  5. Goran Tešanović (Institut za standardizaciju BiH, Istočno Sarajevo), član
  6. Midhat Čehajić (Vanjskotrgovinska komora BiH, Sarajevo), član
  7. Ljubiša Ćosić (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo), član
 5. Za učešće na Konferenciji će se naplaćivati kotizacija u iznosu od 50,00 KM za članove Asocijacije, odnosno 100,00 KM za sve ostale učesnike.

Ad.5
Predsjednica Asocijacije je informisala prisutne da se iz raspoloživih informacija može zaključiti kako postoji interes za članstvo u Asocijaciji, ali da su dosadašnje aktivnosti pokazale da Asocijacija nije imala kapaciteta da se dođe do pojedinaca i organizacija.
Zaključeno je da se hitno mora ažurirati evidencija o članstvu i treba napraviti bazu podataka svih članova Asocijacije.
Također je predloženo da se registruje još jedna internet domena (www.kvalitet.ba), te da se ponude e-mail adrese na toj domeni članovima Asocijacije.
G. Tešanović je predložio da se pokrenu aktivnosti u polju edukacije i da se poveća količina informacija koje Asocijacija pruža članovima.
V. Hadžiselimović i G. Tešanović su predložili da se jačaju veze Asocijacije kao ekspertne grupe sa državnim institucijama. Potrebno je iskoristiti značajne intelektualne resurse članova Asocijacije u cilju promocije kvaliteta, kao i resurse kolektivnih članova Asocijacije (npr. prostor Instituta za standarde) za realizaciju aktivnosti Asocijacije. Ministarstva BiH imaju jako puno zadataka koji ima pripadaju prema utvrđenim nadležnostima, a nemaju dovoljno potencijala, posebno kadrovskog, tako da u tome leži šansa Asocijacije kao ekspertne grupe. Također je istaknuto da Vanjskotrgovinska komora treba biti ključno mjesto za aktivnosti Asocijacije.
S. Brdarević je istakao da je Asocijacija NVO, tako da treba naći kompromis između aktivnosti koje može vršiti jedna NVO i aktivnosti koje po prirodi pripadaju isključivo državnim organima.
G. Tešanović je napomenuo da u Ministarstvu civilnih poslova postoje planirana sredstva za rad NVO, i da Asocijacija treba da aplicira na dio tih sredstava.
S. Brdarević je istakao da aktivnosti Asocijacije treba provoditi na projektnom principu, jer se to u praksi pokazalo kao efikasan način provođenja aktivnosti. U tom smislu se za svaki projekat definišu ciljevi, zadaci, učesnici, odgovornosti i rokovi, i na taj način će se u aktivnosti moći uključivati i članstvo Asocijacije.

Ad.6
Predsjednica Asocijacije je upoznala prisutne sa prijedlogom odluke o visini članarine za 2010. godinu. Jednoglasno je usvojena odluka:
Iznos godišnje članarine za 2010. godinu utvrđuje se kako slijedi:

 1. za fizička lica u iznosu od 20 (dvadeset) KM,
 2. za pravna lica u iznosu od 300 (tri stotine) KM.
 3. počasni članovi nisu obavezni plaćati članarinu.

Ad.7
N. Zaimović-Uzunović je ukazala na problem nedostatka kontinuiteta rada, jer Asocijacija nema stalno zaposlenog osoblja. Na grant Federalnog ministarstva obrta i poduzetništva se Asocijacija upravo iz tog razloga nije mogla prijaviti.
G. tešanović je predložio da se izvrši analiza: koliko iznose troškovi zaposlenja tehničkog sekretara, koji su troškovi prostora, koliki su prihodi iz članarina, da li se mogu redovno obezbijediti prihodi iz nekog od ministarstava, a nakon toga donijeti definitivnu odluku.
S. Brdarević je istakao da postoji ranija odluka o plaćanju naknade dosadašnjim sekretarima, te da su u izvještaju o radu navedena dugovanja jer te naknade nisu isplaćene. Ukazano je na problem ispostavljanja fakture za članarine, štampanje uplatnica i sl. jer to zahtijeva znatan vremenski angažman i fizički posao. Što se tiče pravnih lica, u BiH postoji oko 70000 pravnih lica, od toga oko 1000 ima certificiran sistem kvaliteta. Ako bi se učlanile samo te organizacije, to bi bila dovoljna sredstva za angažovanje tehničkog sekretara barem na 1/2 radnog vremena.
I. Pašalić je ukazao na tačku 10 iz plana rada - uspostavljanje projekata i apliciranje na projekte ministarstava. Predložio je da se intenziviraju projektne ideje. U zadatke tehničkog sekretara bi trebalo dodati i pripremu aplikacija za projekte i tendere, kako domaće, tako i međunarodne, kao što su IPA fondovi. Potrebno je malo više marketinga za Asocijaciju, te veći angažman na saradnji s vanjskotrgovinskom komorom.
Mr. M. Milekić je istakao da u BiH nije primjetan napredak u području kvaliteta. Napomenuo je da ne treba zaboraviti i na druge troškove Asocijacije, kao što su putni troškovi za sjednice i aktivnosti Asocijacije. Tehnički sekretar bi trebao doprinijeti povećanju prihoda, posebno od članarine.
Prijedlog da se zaposli tehnički sekretar Asocijacije na 1/2 radnog vremena je usvojen jednoglasno.

Ad.8
Rezultate ankete provedene tokom konferencije "Kvalitet 2009" u Neumu, od 4. do 6. juna 2009 je prisutnima prezentirala Predsjednica Asocijacije.
Zaključeno je da su rezultati ankete pokazali upravo na ono što su i razmišljanja članova Upravnog odbora, čime su potvrđeni prethodno doneseni zaključci.

Ad.9
Predsjednica Asocijacije je prisutne upoznala sa zaključcima sa skupa "Kvalitet 2009".
Prof.dr.S. Brdarević je obavijestio prisutne da su u toku pripreme za realizaciju seminara / okruglog stola / konferencije u organizaciji Centra za kvalitet, menadžment i razvoj Mašinskog fakulteta u Zenici na temu "Izražavanje i mjerenje efekata uvođenja certificiranog sistema kvaliteta u BiH". Ta aktivnost će se realizovati u novembru 2009, u saradnji sa BH Telecomom i Privrednom komorom ZDK.
I. Pašalić je istakao da su još uvijek pozitivni trendovi interesovanja malih i srednjih BH preduzeća za ISO 9000, tako da treba i dalje raditi na afirmaciji ovog sistema certificiranja.
Zaključeno je da se na 4. konferenciji kvaliteta uruči priznanje Vladi ZDK i Amiru Abazoviću za kontinuiranu podršku certifikaciji sistema kvaliteta BH privrednih subjekata. Zeničko-dobojski kanton je jedini organ vlasti u BiH koji pruža ovakav vid potpore subjektima koji uvode certificiran sistem kvaliteta.

Sastanak završen u 15,00 sati.

Predsjednica U.O. AQBiH
/Red. prof.dr Nermina Zaimović-Uzunović/

Prilozi:
- Zapisnik sa XIV sjednice Upravnog odbora (MS Word, 114 kB)
- Zapisnik sa XIII sjednice Upravnog odbora (MS Word, 88 kB)
- Poslovnik o radu Upravnog odbora (HTML / MS Word, 123 kB)
- Odluka o organizaciji 4. konferencije kvaliteta u BiH (MS Word, 82 kB)
- Odluka o visini članarine (MS Word, 80 kB)
- Rezultati ankete (MS Word, 99 kB)
- Zaključci skupa Kvalitet 2009 (MS Word, 31 kB)

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti