www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine >
III Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine

PORUKA UČESNIKA III KONFERENCIJE KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE:
"OSLOBODIMO SINERGIJU POVEZIVANJA"

Evropska Nedelja kvaliteta i Svjetski Dan kvaliteta bili su neposredan povod i pogodna prilika da se na Trećoj Konferenciji kvaliteta Bosne i Hercegovine, koja se, u organizaciji Asocijacije za kvalitet u BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, održala 7-8. novembra na Jahorini, uz učešće oko 130 predstavnika zainteresovanih struktura, porazgovara o savremenim trendovima na području upravljanja kvalitetom, kao i o iskustvima i rezultatima Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evropskim integracijama, gledano kroz prizmu kvaliteta. Na Konferenciji su se prvi put na jednom mjestu skupili i o tome raspravljali, predstavnici kompetentnih struktura na nivou države (Ministarstvo vanjske/ spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Institut za standardizaciju BiH, Institut za mjeriteljstvo BiH, Institut za akreditaciju BiH, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH), predstavnici drugih institucija i udruženja iz Bosne i Hercegovine (Asocijacija za kvalitet u BiH, Ljekarska komora Kantona Sarajevo), kao i predstavnici privrednih i drugih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Svjedoci smo istinskog pokreta za kvalitet u svijetu, pri čemu se neprestano naglašava da je kvalitet ključ konkurentnosti, te da postaje fundamentalni način vođenja svakog biznisa, bilo gdje na zemljinoj kugli. Međutim, istovremeno, sve više preovladava i shvatanje da kvalitet ne može biti cilj sam za sebe, već sredstvo za postizanje višeg cilja - kvalitet života. Nažalost, podaci koji se redovno objavljuju u izvještajima kompetentnih međunarodnih institucija, potvrđuju činjenicu da se Bosna i Hercegovina nalazi na dnu liste država prema broju certificiranih sistema kvaliteta u saglasnosti sa odgovarajućim međunarodnim standardima. Ista je situacija kada se upoređuju relevantni podaci o indeksu konkurentnosti država, što je nedvojbeni dokaz da postoji jaka korelacija između kvaliteta i izvrsnosti, s jedne i konkurentnosti privrede, sa druge strane.

Posebno zabrinjava veliko zaostajanje naše zemlje u odnosu na ex-socijalističke zemlje, nove članice EU. Slijedeći iskustva i kriterije provjerene u praksi, te su zemlje donijele svoje Programe za poboljšanje kvaliteta, kao i odgovarajuće Nagrade za kvalitet, sa osnovnim ciljem da pomognu u stvaranju uslova za poboljšanje konkurentnosti privrede. Pokretači i nosioci takvih aktivnosti bile su najviši organi vlasti tih zemalja vođeni, prije svega, ekonomskim interesima. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih zemalja koje nemaju državni Program kvaliteta i državnu Nagradu za kvalitet u skladu sa evropskim kriterijumima, što je jedan od značajnijih uzroka našeg zaostajanja i postojećeg nesklada između postignutih rezultata i naših želja za što bržu integraciju u EU.

Mi, učesnici Konferencije, svijesni smo situacije u kojoj se nalazi naša zemlja, ali smo istovremeno, iz vlastitog iskustva, ubjeđeni da se ona može poboljšati samo ako se svi okrenemo uočenim problemima i savremenim alatima za njihovo rješavanje. Ohrabrujuće djeluje činjenica da je, iako sa znatnim zakašnjenjem, stvorena solidna infrastruktura države (instituti za Standardizaciju, Mjeriteljstvo i Akreditaciju, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, kao temeljnih stubova uređenog sistema osiguranja kvaliteta u svakoj državi), kao i kritičan broj privrednih i neprivrednih organizacija i asocijacija koji, svojim primjerom i djelovanjem, može značajno doprinijeti dostizanju željenog cilja. Međutim, nisu do kraja sagledane sve potrebne pretpostavke i mehanizmi za oslobođenje stvaralačke sinergije povezivanja svih ovih struktura na nivou države, kao i okviru regiona i Evrope, a u čijoj je osnovi kvalitet. Razrešenjem ovih problema, imamo šansu da budemo dio svjetskog pokreta za kvalitet, jer >Za kvalitet nema granica<, glasi moto Svjetskog Dana kvaliteta, koji se ove godine obilježava u četvrtak, 13. novembra.

Ako je Evropa naše strateško opredjeljenje, primjena evropskih modela i međunarodnih standarda kvaliteta i modela izvrsnosti mora nam postati prioritetni zadatak. Zbog toga, upućujemo poziv Savjetu/Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da, u okviru svojih nadležnosti, te u duhu savremenog shvatanja kvaliteta, kao i opredjeljenja izraženih u Deklaraciji o kvalitetu od 6. novembra 2001. godine, doprinese stvaranju ambijenta u kojem će građani Bosne i Hercegovine biti aktivni sudionici u povećanju kvaliteta svog življenja. To bi bio pravi odgovor na sadašnje probleme i buduće izazove sa kojima se susreće naša zemlja, jer smo ubjeđeni da će poboljšanje kvaliteta u radu svih struktura društva sigurno dovesti do povećanja konkurentnosti privrede i države. U tome je bit poruke sa kojom se ove godine obilježava Evropska nedelja kvaliteta: >Vratimo se kvalitetu, jer bez njega nema poslovnih uspjeha<.

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini, dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima, a naročito prijemom u punopravno članstvo Evropske organizacije za kvalitet, dokazala je da ima potencijala za izradu Državnog Programa kvaliteta i Državne Nagrade za kvalitet Bosne i Hercegovine. Uz odgovarajuću podršku najviših organa vlasti BiH i Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH u razrješavanju određenih problema organizacijke i finansijske prirode, spremna je prihvatiti svoj dio zadatka i preuzeti odgovornost za njegovu uspješnu realizaciju.  

Učesnici Konferencije  

Jahorina, 8. novembra 2008.

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti