www.aqbih.ba
 
  | Novosti | O nama | Misija | Dokumenti | Certificirane organizacije | Kontakti |
 
Novosti
Pristupnica za fizička lica
Pristupnica za pravna lica
Članarina
Donacije
Konferencije kvaliteta BiH
Kongres "Kvalitet"
PogOdak
aqbih.ba BH web
EOQ

Novosti
Novosti > Članarina >
Članarina


POTENCIJALNIM SPONZORIMA, DONATORIMA, KOLEKTIVNIM I POJEDINAČNIM ČLANOVIMA ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI

Poštovani prijatelji,
Grupa entuzijasta koji su spoznali značaj uvođenja sistema kvaliteta, kao osnove za izgrađivanje sopstvene strategije razvoja i uspješne osnove za suprotstavljanje sve bespoštednijoj bitci za opstanak na tržištu, pokrenuli su inicijativu za formiranje ASOCIJACIJE ZA KVALITET U BIH, kao organizacije koja bi bila inicijator bržeg ovladavanja znanjima iz ove oblasti i koordiniranja aktivnosti na uvođenju sistema kvaliteta u sve sfere privrednog i društvenog djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Napori na pokretanju proizvodnje, sanaciji i rekonstrukciji ratom razorene zemlje, kao i nastojanja na što bržem uključivanju u međunarodnu podjelu rada moraju biti zasnovani na osmišljenoj politici i strategiji razvoja u čemu sistem kvaliteta predstavlja veoma značajan segment.
Veliki sistemi kao što su: ENERGOINVEST, UNIS, KRIVAJA, ŠIPAD, FAMOS, SODA-SO, UPI, RMK i dr odavno su razvile odgovarajuće službe za kvalitet, čiji je osnovni angažman bio usmjeren na obezbjeđenje kvaliteta proizvoda. U zadnje vrijeme te firme, kao i čitav niz manjih shvatajući značaj uvođenja sistema kvaliteta, prema međunarodnim standardima iz serije ISO, posebno sa stanovišta plasmana svojih proizvoda i usluga na inozemno tržište, certificirane su ili su u pripremi za certifikaciju prema ISO standardima.
Nedostatak stručnjaka u Bosni i Hercegovini, koji su trebali dati poseban doprinos uvođenju sistema kvaliteta, sa jedne, te nedovoljno shvatanje značaja ovih aktivnosti, sa druge strane, razlog su značajnom kašnjenju u pokretanju konkretnih aktivnosti masovnog karaktera na pripremi uvjeta za uvođenje sistema kvaliteta.

Osnivačka Skupština Asocijacije je održana 13. novembra 2003. godine, a ovih dana je Asocijacija zvanično registrovana u Ministarstvu pravde BiH.
Ovim putem Vam se obraćamo sa molbom da podržite ovu aktivnost i da se pridružite akciji na pomoći u radu Asocijacije kroz obezbjeđenje neophodnih finasijskih sredstava za njen rad. Nadamo se da ćete dati direktnu podršku i odgovarajući doprinos, u skladu sa Vašim mogućnostima, u donatorskim finansijskim sredstvima (200 - 500 KM), odnosno učlanjenjam Vašeg preduzeća kao kolektivnog člana (visina članarine za godinu je 100 KM) kao i ličnim učlanjenjem (20 KM za godinu).


Vaše uplate možete izvršiti na
ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Broj žiro računa: 134-010-0000196836 kod Investiciono komercijalne banke Zenica
Sa naznakom: pojedinačno ili kolektivno članstvo i nazivom preduzeća

Detaljnije informacije možete dobiti na:
Prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović ili Mr. Samir Lemeš
032/ 449138 ili e-mail: slemes@mf.unze.ba ili nzaimovic@mf.unze.ba,

S posebnim uvažavanjem,

Predsjednik Asocijacije
Prof. Dr. Nermina Zaimović-Uzunović

"Nema kvaliteta bez kvalitetne okoline. ´Lanac kvaliteta´ povezuje sve ekonomske i društvene igrače. Kvalitet je briga svakoga i zahtjeva da svako bude uključen u taj lanac"
(Evropska Povelja o kvalitetu, Pariz, 23.10.1998)
"Potrebno je da privrednici poboljšaju svoje menadžerske sposobnosti, dok javna administracija mora omogućiti stvaranje ambijenta pogodnog za podršku održivog razvoja društva."
(Evropska vizija kvaliteta, januar 2000)
Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine, svijesno svoje uloge u promociji ideje kvaliteta na prostoru Bosne i Hercegovine, usvaja slijedeću
DEKLARACIJU O KVALITETU
kojom potvrđuje svoje iskreno opredjeljenje da se na putu ka evropskoj integraciji zalaže za doslijednu primjenu evropskih ideja, načela, principa i standarda.
(Sarajevo, 6. novembar 2001)
   © Autorska prava | Zaštita privatnosti